Odliczenie VAT dla samochodów

Leasing Slider

Rząd nie zdąży z wprowadzeniem zaakceptowanej przez Unię derogacji z dniem1 stycznia 2014. Słyszymy, że będzie można odliczać cały VAT od samochodów potocznie określanych „z kratką” Co to tak naprawdę oznacza z punktu widzenia obowiązujących ustaw? Od jakich samochodów odliczymy cały VAT i czy przed szybkim zakończeniem tej „luki prawnej” ustrzeże nas podpisanie umowy leasingu?

W przejściowym okresie obowiązywać będą zapisy zgodne z ustawą o podatku od towarów i usług, czyli VAT, z dnia 11 marca 2014 roku. Dotyczy min przepisów zawartych w art 86a i art 88. Mówiąc najprościej, artykuły te stwierdzają, że jeśli tylko przedsiębiorca nabędzie samochód inny niż osobowy może odliczyć cały podatek VAT. Czyli po prostu samochód musi mieć homologację samochodu ciężarowego. Co ważne, obowiązujące aktualnie przepisy, zgodnie z wytycznymi Unii nie „zmuszają” by samochód miał tzw. kratkę, aby był ciężarowy.

Wracając do zapisów ustawy. Tak więc artykuł 88a mówi „Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86a ust. 1” Jak widać odnosi się on do paliwa i pozwala na odliczenie 100 % podatku VAT przy takich pojazdach. To oczywiście istotne ponieważ paliwo jest jednym z najważniejszych kosztów eksploatacji. Ważniejszy wydaje się jednak drugi artykuł mówiący o odliczeniu VAT od zakupu pojazdu do firmy.

Mówimy tu o art. 86a. Potwierdza on już obowiązujący status samochodów osobowych pkt 1 i innych niż osobowe pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T -pkt.2. Chodzi o ograniczenie możliwości VAT do 60% i nie więcej niż 6 tys zł. Jednak co najważniejsze przepisy te nie dotyczą następujących kategorii pojazdów:

1) pojazdów samochodowych mających jeden rząd siedzeń, który to oddzielony jest od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą (czyli np. tzw. kratką) , klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju: wielozadaniowy, van;

2) pojazdów samochodowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zdaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; (tzw. wzór Lisiaka).

3) pojazdów samochodowych, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; (np. samochody typu pikap)

4) pojazdów samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu; (czyli samochody dostawcze zabudowywane na ramach)

5) pojazdów specjalnych – jeżeli z dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym wynika, że jest to pojazd specjalny; (w ten sposób odliczano cały VAT od tzw „bankowozów” i „pomocy drogowych”)

6) pojazdów samochodowych innych niż wymienione w pkt 1–5, w których liczba miejsc (siedzeń) łącznie z miejscem dla kierowcy wynosi:
a) 1 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 425 kg,
b) 2 – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 493 kg,
c) 3 lub więcej – jeżeli dopuszczalna ładowność jest równa lub większa niż 500 kg;

Jak widać z pkt 6 nie ma tam nic o kratce Oznacza to, że by odliczyć pełen VAT nie jest niezbędne oddzielenie przestrzeni pasażerskiej od ciężarowej. Ważne jest też by samochód miał określoną w homologacji, a co za tym idzie dowodzie rejestracyjnym ładowność. Podkreśla to ust. 4 ( do przeczytania trochę niżej)

7) pojazdów samochodowych konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie. (np. po prostu pojazdy do przewozów osób czyli busy i autobusy)

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy przypadków, gdy odprzedaż lub oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze stanowi przedmiot działalności podatnika. (czyli ciągle warto wziąć osobówkę w leasing operacyjny )

4. Dopuszczalna ładowność pojazdu oraz liczba miejsc
(siedzeń), o których mowa w ust. 2 pkt 6, określona jest na podstawie dokumentów wydanych zgodnie z przepisami prawa o ruchu drogowym. Pojazdy, które w dokumentach, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie mają określonej dopuszczalnej ładowności lub liczby miejsc, uznaje się również za samochody osobowe, o których mowa w ust. 1 pkt 1.

5. Spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 2 pkt 1–4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego prze-prowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu tych wymagań.
(są to tzw. badania VAT potwierdzające że ciężarówka, jest ciężarówka)

6. W przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1–4, podatnik jest obowiązany do skorygowania kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym dokonał jego odliczenia.

7. Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, z tym że w przypadku importu samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty wynikającej z dokumentu celnego, z uwzględnieniem kwot wynikających z decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 – nie więcej jednak niż 6000 zł.

8. W przypadku usługobiorców użytkujących samochody osobowe oraz inne pojazdy samochodowe, o których mowa w ust. 1, na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze, kwotę podatku naliczonego stanowi 60% kwoty podatku naliczonego od czynszu (raty) lub innych płatności wynikających z zawartej umowy, udokumentowanych fakturą. Suma kwot w całym okresie użytkowania samochodów i pojazdów, o których mowa w zdaniu pierwszym, dotycząca jednego samochodu lub pojazdu, nie może jednak przekroczyć kwoty 6000 zł.

9. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do nabytych lub importowanych części składowych zużytych do wytworzenia przez podatnika samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych, o których mowa w ust. 1, z uwzględnieniem przepisów ust. 4–6, jeżeli te samochody i pojazdy zostały zaliczone przez tego podatnika do środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

10. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, określić inne niż wymienione w:
1) ust. 2 pkt 5 dokumenty, na podstawie których można stwierdzić, że pojazd jest pojazdem specjalnym,
2) ust. 4 dokumenty, na podstawie których można określić dopuszczalną ładowność pojazdu oraz liczbę miejsc (siedzeń)
– uwzględniając konieczność prawidłowej identyfikacji pojazdu na potrzeby skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego oraz przepisy prawa Unii Europejskiej.

Powyższe zapisy ustawy związane z zakupem lub leasingiem samochodu o DMC do 3,5T to właśnie to co pozwoli na przejściowe odliczenie 100 % podatku VAT w całym okresie leasingu jeśli umowa zostanie zawarta w okresie obowiązywania przejściowych niestety przepisów. Pamiętajmy więc, że ze zawarcie umowy leasingowej rozumiemy jej podpisanie i wpłacenie czynszu inicjalnego. Nie ma jeszcze informacji czy będzie trzeba takie umowy rejestrować w US jak było to przy poprzednim „odejściu” kratek.

Redakcja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

Lost Password